FINN 7 NIL

Oprogramowanie dla izb lekarskich.

FINN 7 NIL

FINN 7 NIL

Rejestr Lekarzy Rzeczypospolitej Polskiej tworzony jest z mocy Ustawy o zawodzie lekarza (Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza Dz. U. Z 1997r. Nr 28, poz 152 z późniejszymi zmianami) dla potrzeb:

  • samorządu lekarskiego: Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowych Rad Lekarskich oraz odpowiednio Naczelnej Izby Lekarskiej, Okręgowych Izb Lekarskich,
  • instytucji tworzących zreformowany system ubezpieczeń zdrowotnych: Kasy Chorych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Nadzoru nad Ubezpieczeniami,
  • centralnej administracji rządowej: Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych i inne organy centralnej administracji rządowej związane z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej, w zakresie ich kompetencji w dziedzinie ochrony zdrowia (w szczególności MSWiA, MON, Ministerstwo Finansów)
  • terenowej administracji rządowej odpowiedzialnej za ochronę zdrowia: wojewodowie oraz specjalne administracje rządowe działające na szczeblu terenowym,
  • samorządów terytorialnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w zakresie ich odpowiedzialności za placówki służby oraz ochronę zdrowia.

Prace nad systemem rozpoczęły się 01.10.2000r. i zostały zakończone zgodnie z przewidzianym w umowie harmonogramem (moduły: Rejestr, Praktyka lekarska, Składki, sekretariat, Wybory). Ze względu na zamówienia na rozszerzenia systemu o kolejne moduły, oraz zmiany i rozbudowę modułów już funkcjonujących, jak również zmiany w uregulowaniach prawnych, system jest cały czas rozbudowywany, rozwijany i aktualizowany. Bardzo istotny wpływ na obecną postać aplikacji miały i w dalszym ciągu mają zgłaszane przez użytkowników programu uwagi i wnioski.

Pobieranie programu oraz instrukcji jest możliwe poprzez repozytorium dostępne przez protokół HTTP oraz FTP. Dostęp do repozytorium jest możliwy po podaniu użytkownika i hasła.

Powrót do listy produktów>>

Może Cię również zainteresować: