RODO

Dane Osobowe i Polityka Prywatności

RODO

ZAKRES ZASTOSOWANIA INFORMACJI

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez LTC Sp. z o.o. ma zastosowanie do danych otrzymanych:

  • w ramach umów z klientami (tylko dane kontaktowe)
  • przez pracowników LTC Sp. z o.o. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych (np. w ramach spotkań lub korespondencji biznesowej, w ramach konferencji lub innych spotkań, przetargów, negocjacji itp.)
  • poprzez formularze elektroniczne

Informacja nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych pracowników, kandydatów do pracy, ani danych powierzonych do przetwarzania w ramach umowy powierzenia.

Administrator, przedstawiciel administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych bez względu na realizowany cel przetwarzania jest LTC Sp. z o.o., 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2.
Cele przetwarzania są przedstawione w części „PODSTAWA PRAWNA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZETWARZANIA”.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących danych osobowych

SpółkaDane kontaktoweEmail
LTC Sp. z o.o.Wiceprezes Zarządu,
93-490 Łódź, ul. Pabianicka 159/161
biuro@finn.pl

Źródło pozyskania danych i kategorie danych udostępnione przez inne podmioty

LTC Sp. z o.o. może otrzymać dane kontaktowe bezpośrednio od osoby, której te dane dotyczą (np. poprzez formularze elektroniczne lub w czasie konferencji) lub za pośrednictwem innych osób (np. od pracodawcy, innego pracownika lub innego podmiotu, z którym ta osoba stale współpracuje).
W przypadku bezpośredniego kontaktu ma Pani/Pan pełną kontrolę nad zakresem danych udostępnianych LTC Sp. z o.o.
W przypadku udostępnienia danych przez inną osobę, LTC Sp. z o.o. zbiera zwykle tylko podstawowe dane kontaktowe związane z działalnością zawodową, obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko lub funkcję, firmę oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia w związku, z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.

Podstawa prawna, cele przetwarzania, okres przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są przez LTC Sp. z o.o. w określonych poniżej celach.

Przy każdym celu podaliśmy podstawę prawną przetwarzania oraz kryteria określenia okres przetwarzania danych w tym celu.

1) CEL: realizacja umowy lub zamówienia, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt b) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów. W przypadku zawarcia umowy lub zamówienia pomiędzy Panią/Panem, a LTC Sp. z o.o., dane podane przez Panią/Pana będą przetwarzane w celu wykonania takiej umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia.

W przypadku formularzy elektronicznych umożliwiających zapisanie się na konferencję, szkolenie lub inne spotkanie / wydarzenia organizowany przez LTC Sp. z o.o. podane dane będą przetwarzane w celu organizacji spotkania oraz w celu kontaktów z Panią/Panem związanych z tym spotkań oraz ewentualnych rozliczeń.

2) CEL: kontakty biznesowe, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane kontaktowe wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach obowiązującej umowy lub zamówienia, lub udostępnione w inny sposób mogą być przetwarzane do celu kontaktów biznesowych.

Kontakty biznesowe obejmują bieżące kontakty dotyczące prowadzonych negocjacji, wykonywanie umowy, skierowanie do Pani/Pana oferty, zaproszenia na spotkanie organizowany przez LTC Sp. z o.o. lub inne działania marketingowe skierowane do Pani/Pana przez przedstawiciela LTC Sp. z o.o. W ramach realizacji tego celu przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan otrzymywać sporadycznie informacje dotyczącą produktów, usług lub działalności LTC Sp. z o.o. oraz inne informacje mające związek z działalnością LTC Sp. z o.o.

W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, przedstawiciele LTC Sp. z o.o. mogą także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

3) CEL: odpowiedź na zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody)

W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża Pani/Pan zgodę na kontakt związany z realizacją Pani/Pana prośby lub zapytania. Aby cofnąć zgodę należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Ta zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi.

4) CEL: organizacja i promocja spotkania / wydarzenia , PODSTAWA PRAWNA: : (i) w przypadku zgłoszenia bezpośredniego art.6 ust. 1 pkt b) RODO - wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, (ii) w przypadku zgłoszenia przez pracodawcę lub inny podmiot art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie zawartych umów, realizacja obowiązków oraz promocja poprzez organizację spotkań/wydarzeń.

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań organizatora

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu, webinarze lub w innym wydarzeniu organizowanym przez LTC Sp. z o.o. dane uczestników i prelegentów będą przetwarzane w celu organizacji spotkania oraz w celu kontaktów związanych z tym spotkaniem (przed, w trakcie i po spotkaniu, w tym do przesłania materiałów pokonferencyjnych/szkoleniowych) oraz ewentualnych rozliczeń.

Po okresie realizacji tego celu przetwarzania dane będą dalej przetwarzane do CELÓW i) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji oraz (ii) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

5) CEL: wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy LTC Sp. z o.o., a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

W przypadku wskazania Pani/Pana jako osoby do kontaktów przez pracodawcę lub inny podmiot, Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania i rozliczenia umowy (lub zamówienia) zawartej pomiędzy LTC Sp. z o.o., a Pani/Pana pracodawcą lub tym innym podmiotem. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku obejmowało bieżące kontakty związane z realizacją takiej umowy, sporządzenie i archiwizację dokumentacji z wykonania umowy oraz dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami drugiej strony.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

6) CEL: kontakty z mediami i promowania w mediach działalności, usług i produktów LTC Sp. z o.o., PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do rezygnacji z kontaktów (cofnięcie zgody)

W przypadku dziennikarzy, redaktorów, reporterów oraz innych osób zajmujących się działalnością dziennikarską dane osobowe będą przetwarzane do celu utrzymywania kontaktów LTC Sp. z o.o.z mediami i w celu promowania w mediach działalności, usług i produktów LTC Sp. z o.o.. W szczególności może to obejmować informowanie o ważnych wydarzeniach, działalności, produktach i usługach oraz osiągnieciach LTC Sp. z o.o..

Podjęcie kontaktów z przedstawicielem LTC Sp. z o.o. będzie traktowane jako zgoda na takie kontakty. W przypadku wyrażenia zgody - zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu prosimy skorzystać z danych kontaktowych zawartych w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

7) CEL: realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: termin przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów potwierdzających zawarcie i wykonanie umowy wynikający z przepisów krajowych administratora.

W przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Pani/Pana rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje lub gdy zostało wykonane na Pani/Pana rzecz jakiekolwiek świadczenie (np. rezerwacja hotelu).

8) CEL: potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

Dane wprowadzone na formularzu elektronicznym, udostępnione w ramach umowy lub zamówienia, lub w inny sposób udostępnione LTC Sp. z o.o. mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązków LTC Sp. z o.o. oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami skierowanymi przeciwko LTC Sp. z o.o.. Dotyczy to sytuacji, gdy jest Pani/Pan stroną umowy lub zamówienia, jak i sytuacji gdy stroną umowy lub zamówienia jest Pani pracodawca lub podmiot, z którym Pani/Pan współpracuje oraz sytuacji, gdy na jakiejkolwiek podstawie LTC Sp. z o.o. była zobowiązana do wykonania świadczenia na Pani/Pana rzecz lub realizacji Pani/Pana praw.

Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania danych osobowych zgodnie z informacją w części UPRAWNIENIA.

9) CEL: Kontakt pokonferencyjny, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane osobowe uczestników spotkania / wydarzenia uzyskane od nich bezpośrednio w czasie spotkania (np. przez pozostawienie wizytówki) lub udostępnione LTC Sp. z o.o. przez organizatora spotkania / wydarzenia będą wykorzystywane do celu jednorazowej wysyłki materiałów promocyjnych związanych z tematem spotkania oraz zapytania o zgodę na dalsze kontakty.

Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest rozwój działalności, pozyskiwanie klientów, marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

10) CEL: Informowanie o nabytym programie lub usłudze, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO

Dane osobowe klientów oraz osób wskazanych przez nich do kontaktów będą wykorzystywane do celu wysyłki informacji dotyczących nabytego przez klienta programu lub usługi. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest rozwój działalności, pozyskiwanie klientów, marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych.

11) CEL: gwarancja producenta, PODSTAWA PRAWNA: (i) dane klienta art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, (ii) dane osób wskazanych przez klienta do celów kontaktowych art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres gwarancji.

W przypadku nabycia oprogramowania produkowanego przez LTC Sp. z o.o. otrzymania dokumentu gwarancji, dane klienta oraz wskazanych przez niego osób kontaktowych będą przetwarzane do celu realizacji zobowiązań producenta wynikających z udzielonej gwarancji.

Po okresie realizacji tego celu przetwarzania dane będą dalej przetwarzane do CELÓW: (i) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji oraz (ii) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osób wskazanych przez kontrahenta do celów kontaktowych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ochrona praw, wykonanie zawartych umów i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia.

Po okresie realizacji tego celu przetwarzania dane będą dalej przetwarzane do CELÓW: (i) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji oraz (ii) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

12) CEL: weryfikacja kontrahenta, PODSTAWA PRAWNA: (i) dane kontrahenta art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, (ii) dane osób wskazanych przez kontrahenta do celów kontaktowych art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

OKRES PRZETWARZANIA: okres weryfikacji kontrahenta.

Przed zawarciem oraz w trakcie wykonywania umowy lub zamówienia dane klienta, podwykonawcy, dostawcy, usługodawcy lub partnera, z którymi LTC Sp. z o.o. podejmuje współpracę, oraz dane osób wskazanych przez te podmioty do celów kontaktowych, będą przetwarzane do celu weryfikacji kontrahenta, który może być realizowany przez przesłanie do wypełnienia ankiety dotyczącej kontrahenta lub przez weryfikację danych i sytuacji finansowej kontrahenta w ogólnodostępnych rejestrach publicznych lub przez podmioty specjalizujące się w weryfikacji kontrahentów.

Przetwarzanie danych osób wskazanych przez kontrahenta do celów kontaktowych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest wykonanie umowy i ochrona praw administratora.

Po okresie realizacji tego celu przetwarzania dane będą dalej przetwarzane do CELÓW : (i) realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji oraz (ii) potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Konsekwencje niepodania danych

W przypadku formularzy elektronicznych - podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako obligatoryjne (wymagane) skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza i w konsekwencji w zależności od rodzaju formularza brakiem możliwości pobrania pliku, udziału w spotkaniu / wydarzeniu.

W przypadku danych zbieranych przez przedstawicieli LTC Sp. z o.o. w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Panią/Panem kontaktu w przyszłości.

W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z LTC Sp. z o.o. – podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.

Uprawnienia

Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania danych,
5) przenoszenia danych,
6) sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora),
7) cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzyma Pani/Pana odpowiedź z uzasadnieniem odmowy.

W celu realizacji Pani/Pana uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z informacją podaną w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zwracamy uwagę na to, że prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO;

  • prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonania umowy;
  • administrator może odmówić usunięcia Pani/Pana danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia Pani/Pana sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych).

Od dnia 25 maja 2018 przysługuje Pani/Panu prawo do wniesieni skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych, przekazanie do państw trzecich.

Dane kontaktowe przechowywane są na serwerach LTC Sp. z .o.o. Dane osobowe nie są przekazane do państwa spoza UE.

Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi LTC Sp. z o.o. podejmują współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych oraz obsługi działalności LTC Sp. z o.o..

W przypadku zgłoszenia udziału w konferencji, szkoleniu lub w innym wydarzeniu - Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom, prelegentom, współorganizatorom, hotelom oraz innym podmiotom zaangażowanym w organizację zdarzenia.

Zapytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych i sposobu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych prosimy kierować zgodnie z informacjami podanymi w części „DANE KONTAKTOWE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH”.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Pani/Pana zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej.

Podane przez Panią/Pana dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Nota prawna

Niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez LTC Sp. z o.o.. tanowi dokument o wyłącznie informacyjnym charakterze i jest ujawniona w celu realizacji wynikających z przepisów RODO obowiązków informacyjnych LTC Sp. z o.o.

Może Cię również zainteresować: