Obsługa postępowań zamówień publicznych

System FINN e-Zamówienia Publiczne

Obsługa postępowań zamówień publicznych

System FINN e-Zamówienia Publiczne to rozwiązanie zapewniające wsparcie w realizowaniu ustawowych obowiązków w zakresie organizacji i obsługi postępowań w trybach PZP oraz postępowań regulaminowych.

 • KOMPLEKSOWA OBSŁUGA POSTĘPOWAŃ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • BEZPIECZNA I PROSTA OBSŁUGA OFERT ORAZ WNIOSKÓW
 • SZYFROWANIE DOKUMENTÓW, OCHRONA TERMINEM OTWARCIA OFERT ORAZ WNIOSKÓW
 • URZĘDOWE POŚWIADCZENIE PRZEDŁOŻENIA, NIEZAPRZECZALNOŚĆ, INTEGRALNOŚĆ, ROZLICZALNOŚĆ
 • WBUDOWANE MECHANIZMY WERYFIKACJI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
 • INTEGRACJA Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ FINN

Skrócony opis Systemu FINN e-ZP

 • Prawo: zgodność z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Ustawą o informatyzacji, Ustawą o archiwach.
 • Interfejs: prosty, intuicyjny zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy, responsywny, zgodny z wymogami dostępności cyfrowej.
 • Obsługa postępowań: planowanie i pełna obsługa postępowań zamówień w trybach PZP oraz zamówień regulaminowych. Od wniosku o wszczęcie postępowania po jego zakończenie. Obsługa postępowań podzielonych na części.
 • Komunikacja i ochrona ofert: szyfrowana, prosta, bezpieczna, chroniona terminem składania i terminem otwarcia ofert, ochrona danych osobowych.
 • Podpisywanie dokumentów: wbudowane mechanizmy elektronicznego podpisywania dokumentów oraz weryfikacji podpisów zgodnie z EIDAS.
 • UPP: Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia jako dowód i potwierdzenie złożenia oferty w formie elektronicznej.
 • Szyfrowanie plików: wbudowany automatyczny mechanizm szyfrowania oraz deszyfracji przesyłek, bez konieczności ręcznego generowania kluczy.
 • Powiadomienia: generowanie powiadomień e-mail dotyczących komunikacji, zbilżających się terminów oraz zmian w postępowaniach.
 • Historia zmian: pełna historia zdarzeń w systemie dla Zamawiających i dane metryk dla Wykonawców, zgodność z wymogami oraz gwarancją dostępności BIP, analiza dziennika zdarzeń i mechanizm wykrywania zagrożeń.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa: ochrona przesyłek i dokumentów w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz danych osobowych.
 • Udostępnienie dokumentów: przyznawanie dostępu do postępowań i dokumentów zaproszonym Wykonawcom.
 • Uprawnienia i dostępy: zarządzanie dostępem pracowników Zamawiającego do postępowań oraz edycji terminów zgodnie z przepisami.
 • Integracja: obustronna synchronizacja przesyłek i dokumentów z systemem zarządzania dokumentacją EZD FINN. Przesyłanie spraw, dokumentów i pism założonych w EZD FINN do systemu FINN e-ZP.
 • Archiwum elektroniczne: bezpieczne przechowywanie dokumentacji postępowania w sposób ustrukturyzowany.

Obsługa postępowań

System umożliwia prezentację oraz konfigurację postępowania w zakresie niezbędnym do udostępnienia go Wykonawcom, a także jego odpowiednią modyfikację w ramach uprawnień i biegu życia zamówienia. Umożliwia publikowanie, odpowiednio dla etapów postępowania, informacji (m.in. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia lub jego części, oznaczenie etapów) i dokumentów (m.in. SWZ, odpowiedzi na pytania). FINN e-ZP wspiera również postępowania z fakultatywną publikacją (dostępne dla zaproszonych Wykonawców), w których dokumenty mogą być udostępnione Wykonawcom. System jest w pełni konfigurowalny i umożliwia m.in. zarządzanie dostępem pracowników Zamawiającego do postępowań oraz edycji terminów zgodnie z przepisami, czy też unieważniania postępowania lub jego części z automatyczną blokadą składania ofert lub wniosków.

Komunikacja

System umożliwia korespondencję z Zamawiającym wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych Wykonawców, którzy zaakceptują wymagane zgody, w tym regulamin systemu. Wspiera mechanizmy szyfrowania przesyłek, zapewnia ich nienaruszalność i ochronę przed przedterminowym dostępem.

W szczególności umożliwia:

 • Wykonawcy – składanie ofert i wniosków w ramach określonych terminów ich składania, ich wycofanie, komunikację z Zamawiającym,
 • Zamawiającemu – komunikację z Wykonawcami m.in. zapraszanie Wykonawców do udziału w postępowaniu, wzywanie do przedłożenia wyjaśnień,
 • Wykonawcom zaproszonym - korespondencję z Zamawiającym (np. składnie ofert ostatecznych, składanie ofert dodatkowych).

System FINN e-ZP zapewnia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia dla każdej korespondencji Wykonawcy oraz jego weryfikację. UPP - potwierdzenie złożenia przez Użytkownika wiadomości, dokumentów / przesyłek chronionych terminem otwarcia podpisane pieczęcią elektroniczną.

Podpis elektroniczny

System zapewnia wewnętrzną wbudowaną funkcjonalność podpisywania dokumentów podpisem osobistym oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie ogranicza to możliwości korzystania z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego. System umożliwia dodanie do postępowań oraz do korespondencji dokumentów podpisanych podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym oraz certyfikatem osobistym. System FINN e-ZP posiada wbudowany, automatyczny mechanizm weryfikacji podpisanych dokumentów. Weryfikacji podlegają: kwalifikowana pieczęć elektroniczna, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis profilem zaufanym i podpis osobisty.

Bezpieczeństwo

System FINN e-ZP funkcjonuje w środowisku niezawodnościowym na serwerach LTC. Wykorzystuje zabezpieczenia zgodne z najlepszymi praktykami m. in. szyfrowaną transmisję danych SSL oraz analizę dzienników zdarzeń. Zabezpiecza przed nieuprawnionym i przedterminowym dostępem do danych i informacji, w szczególności ofert oraz wniosków. Zabezpieczenia są oparte m.in. o sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM), autorski inteligentny system analizowania zdarzeń (ISB) oraz autorskie bezpieczne środowisko aplikacji działających w chmurze z inteligentnym wykrywaniem anomalii (CL). Ochrona zasobów FINN e-ZP opiera się na funkcjach bezpieczeństwa takich jak autentyczność, niezaprzeczalność, poufność, integralność, dostępność i rozliczalność.

Integracja z systemem obiegu dokumentów

System FINN e-ZP zapewnia integrację z Systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD FINN m.in. w zakresie:

 • Spraw / postępowań (Sprawę można przygotować w EZD FINN i przekazać do FINN e-ZP celem jej późniejszej obsługi w FINN e-ZP np. opublikowania)
 • Dokumentów (Dokumenty można przygotować w EZD FINN i przekazać do FINN e-ZP, celem ich późniejszej obsługi w FINN e-ZP np. opublikowania lub wysłania do wykonawców)
 • Korespondencji (Wiadomości, w tym oferty i wnioski, są automatycznie rejestrowane w rejestrze korespondencji przychodzącej. W przypadku przesyłek zaszyfrowanych załączniki są przesyłane do EZD FINN po odszyfrowaniu w FINN e-ZP. Realizowana jest automatyczna dekretacja w EZD FINN dla pozycji FINN e-ZP.)

Wdrożenie i wsparcie

System FINN e-ZP jest dostarczany i udostępniany w postaci usługi abonamentowej (model Software as a Service). W jego zakresie gwarantujemy:

 • Szybki czas wdrożenia.
 • Wsparcie techniczne (Help Desk).
 • Bezpieczeństwo i niezawodność. Dostępność usługi na poziomie 99,9% w skali miesiąca, 24/7/365.
 • Dostosowanie aplikacji do zmian w przepisach prawa.

Skontaktuj się z nami: (42) 206 66 09 | Dane kontaktowe

Może Cię również zainteresować: