Obsługa postępowań zamówień publicznych

System FINN e-Zamówień Publicznych

Obsługa postępowań zamówień publicznych
rozwiązanie w pełni zgodne z wymogami ustawowymi
bezpieczeństwo i monitoring na najwyższym poziomie
kompleksowa obsługa postępowań zamówień publicznych

e-Zamówienia Publiczne FINN to oprogramowanie do kompleksowej elektronicznej obsługi zamówień publicznych.

Na System FINN e-ZP składają się funkcjonalności realizujące potrzeby Zamawiających oraz Oferentów, respektujące przy tym aksjomaty nałożone przez Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Oferowane oprogramowanie umożliwia spełnienie wymagań dotyczących używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, Rozdział 2a) oraz wymagań technicznych i organizacyjnych w zakresie użycia środków komunikacji elektronicznej określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320).
Dzięki e-ZP Zamawiający sporządza, przechowuje, przekazuje, udostępnia oraz usuwa dokumenty elektroniczne za pośrednictwem systemu teleinformatycznego spełniającego wymagania określone:

  • w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086).

Oprogramowanie wspomaga, a także usprawnia procesy związane z postępowaniami zamówień publicznych i ostateczną ich realizację.

Zakres tworzenia i obsługi postępowania

system FINN e-ZP umożliwia przygotowanie postępowania i publikację informacji na jego temat, a przez to zamieszczenie dokumentacji oraz wszelkich uzupełnień i zmian w trakcie trwania postępowania. Realizuje wymagania ustawodawcy w zakresie udokumentowania postępowań. Zapewnia pełną obsługę postępowania rozumianą jako, gromadzenie, udostępnianie, przetwarzanie i archiwizowanie danych oraz dokumentów.

Zakres publikacyjny

System FINN e-ZP udostępnia oferentom Profil Nabywcy. W profilu tym znajdują się opublikowane postępowania zamówień publicznych oraz opublikowane predefiniowane (w FINN e-ZP) plany i regulaminy. Pozycja postępowania zawiera wszelkie niezbędne informacje dla Oferentów w tym dokumentację i rejestr zmian.

Zakres komunikacyjny

W zakresie każdego postępowania opublikowanego w Profilu Nabywcy istnieją dwa rodzaje formularzy komunikacyjnych:

  • formularz umożliwiający bezzwłoczne przekazanie do Zamawiającego przesyłek dotyczących wybranego postępowania,
  • formularz umożliwiający chronione złożenie oferty (w tym katalogu elektronicznego) lub wniosku (w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) do wybranego postępowania. Platforma zapewnia, przekazanie Zamawiającemu informacji o nadchodzących ofertach / wnioskach i chroni przed dostępem do ich treści przed upływem wyznaczonego terminu otwarcia.

Użycie ww. formularzy wiąże się z wykorzystaniem podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym. Oferent dodatkowo przed dokonaniem podpisu jest zobowiązany uzupełnić informacje nt. organizacji którą reprezentuje.

Bezpieczeństwo

System na najwyższym poziomie realizuje monitorowanie, a także zabezpieczanie przed nieuprawnionym i przedterminowym wglądem do informacji w szczególności ofert oraz wniosków. Wykorzystuje w tym celu m.in. sprzętowy moduł bezpieczeństwa (HSM) oraz autorski inteligentny system analizowania zdarzeń.

Zakres nadzorczy

System FINN e-ZP wraz z EZD FINN umożliwia udostępnienie dokumentacji postępowań dla organów kontrolujących oraz usprawnia sprawozdawczość.

Może Cię również zainteresować: