Możliwości systemów FINN dla DOS

Wygoda Użytkownika jest podstawą pracy projektantów systemu. Pojęcie modułu jest w programach bardzo umowne. Pozwala początkującemu operatorowi szybciej zrozumieć cały system, natomiast administratorowi dużego systemu szybciej definiować prawa dostępu poszczególnym osobom. 
Pracując w określonym module system zawsze umożliwia, gdy jest to konieczne, natychmiastowe przejście do innego modułu.

Współpraca modułów oznacza, że poszczególne moduły systemu zawsze wykorzystują informacje wprowadzone i opracowane w innych częściach programu. Dzięki temu podczas pracy w określonym module nie musimy ponownie wprowadzać wielu danych wcześniej zapisanych w innych modułach systemu.

Zgodność z przepisami jest szczególną troską zespołu autorskiego. System w zakresie wprowadzania danych, ich przetwarzania, archiwizacji i ochrony spełnia wszystkie wymogi obowiązujących przepisów:
 • Ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości,
 • Ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
 • Ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania,
 • Ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Rozporządzeniem Min.Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
oraz wielu innych wykonawczych rozporządzeń i zarządzeń do ww. aktów prawnych.

Jednolity interfejs użytkownika obowiązuje w każdym miejscu programu. Każdy moduł posiada identyczny sposób komunikowania się z Użytkownikiem. Zasada ta umożliwia szybkie postępy w opanowaniu obsługi programów.

Łatwy dostęp do danych i rozbudowane możliwości tworzenia raportów sprawiają, że system jest bardzo przydatnym i wydajnym narzędziem w zarządzaniu firmą na dowolnym szczeblu kompetencji i w każdym dziale przedsiębiorstwa.

Szybkość i wydajność pracy w systemie realizowane są poprzez zasadę, że informacja wprowadzona w jednym module jest wielokrotnie wykorzystywana przez cały system podczas dalszego przetwarzania danych bez konieczności ponownego wprowadzania.

Biuro rachunkowe może wykorzystać wielokatalogową strukturę systemu, która umożliwia przetwarzanie danych poszczególnych firm w ramach niezależnych katalogów. W wersjach dla biur rachunkowych można przetwarzać dane dla 999 firm. Istnieje możliwość kopiowania danych między katalogami poszczególnych firm.

Firma wielooddziałowa podobnie jak biuro rachunkowe również wykorzystuje wielokatalogową strukturę systemu. Centrala może przechowywać dane z oddziałów w oddzielnych katalogach. 
System jest również przygotowany do przesyłania danych przy pomocy modemów. Istnieje kilka możliwych schematów przetwarzania danych w firmie wielooddziałowej. W tym celu system przygotowuje opracowane w oddziałach dane w tzw. zbiorach transmisyjnych, z których księgowość centrali wykonuje księgowania dowodów bezpośrednio do dziennika księgi rachunkowej. Program szeroko wykorzystuje możliwości sieci Internet.

Kartoteki są zbiorami danych zawierających informacje wielokrotnie wykorzystywane podczas wprowadzania dokumentów i dowodów do dzienników oraz rejestrów. 
Przykładem może być kartoteka kontrahentów, pracowników, towarów i usług. Dokładne zdefiniowanie pozycji kartoteki gwarantuje dokładność i elegancję zapisów podczas dalszego przetwarzania danych przez system.

Słowniki są zbiorami parametrów, pojęć lub uwag i wyjaśnień, które wielokrotnie lub ciągle wprowadzamy w różnych miejscach pracy programów. 
Wprowadzanie danych do kartotek oraz dokumentów jest ułatwione przez korzystanie ze słowników modyfikowanych i uzupełnianych przez Użytkownika 
Istnieją również słowniki, do których wprowadzać i zmieniać zapisy może jedynie autor programu. Takie słowniki zawierają parametry mające wpływ na podstawowe algorytmy systemowe.

Elastyczność programów to możliwość samodzielnej (bez pomocy autora) zmiany systemu w zakresie:
 • zmiany położenia i wielkości wszystkich okien na ekranie oraz tworzenia nowych okien,
 • możliwości kształtowania zawartości okien poprzez definiowanie ich składu,
 • kolejności oraz nazw pól do wprowadzania danych lub ich prezentacji,
 • zmiany parametrów przetwarzania danych, a w szczególności aktualizujących obliczenia związane z podatkami,
 • definiowania nowych wydruków oraz dowolnego modyfikowania wydruków opracowanych przez autora.

Raporty i wydruki przygotowane przez autora można w określonych wersjach programów wyposażonych w odpowiednie narzędzia potraktować jedynie jako propozycję. Użytkownik o odpowiednich kwalifikacjach może bardzo istotnie zmienić strukturę raportów otrzymywanych na ekranie oraz na wydrukach. Istnieje możliwość definiowania nowych lub dostosowania istniejących formatów do własnych potrzeb praktycznie we wszystkich miejscach programów.

Kryteria wyszukiwania i sortowania danych również są dostępne w formie standardowej oraz możliwe do definiowania wg własnych potrzeb i wymogów.

Bezpieczeństwo danych uzyskiwane jest przez wiele istniejących funkcji systemu. Wcześniej wymieniane możliwości elastycznego modyfikowania programów w żadnym przypadku nie ingerują w zapisy danych księgowych.

Zawsze istnieje możliwość:
 • zdefiniowania dla danego operatora określonego zakresu dostępu do programów, modułów, czynności, katalogów firm, poszczególnych zbiorów oraz zakresów pozycji baz danych,
 • zdefiniowania i uaktywnienia systemowych haseł przewidzianych przez autora,
 • zamknięcia wybranych okresów czasowych - miesięcy księgowych - dla wprowadzania danych
 • zabezpieczenia przed modyfikacją wybranych zbiorów lub określonych zakresów rekordów wybranych zbiorów.

Kontrola systemowa zabezpiecza skutecznie przed nieuwagą operatora wprowadzającego lub modyfikującego dane. W przypadku wprowadzenia danych spoza zakresu dopuszczalnych wielkości lub nie mających sensu z punktu widzenia programu system reaguje stosownym komunikatem. W szczególnych przypadkach program dopuszcza jako poprawne tylko określone wartości. Tak zorganizowana edycja danych jest bezpieczna, szybka i wydajna.

Weryfikacja danych wprowadzanych do podstawowych baz danych jest realizowana przez system całkowicie automatycznie.

Wielowalutowość zapewnia prowadzenie operacji w dowolnej walucie, definiowanie nieograniczonych tabel kursów wymiany.

Współpraca z programami innych systemów informatycznych polega na możliwości wysyłania danych do innych aplikacji. Szczególny nacisk położony jest na współpracę z arkuszami kalkulacyjnymi Microsoft. Opracowano wiele standardowych wzorców arkuszy Excel współpracujących z różnymi modułami systemu.

Instrukcje i podręczniki są na bieżąco aktualizowane i modyfikowane. Szczegółowe informacje dotyczące systemu znajdują się w instrukcjach spełniających wymogi ustawy o rachunkowości, opracowanych w formie podręczników oraz w instrukcji (tzw. helpie) dostępnej na ekranie w każdym momencie pracy systemu.