Licencja lekarz

Posiadający aktualną licencję mają prawo pobierać program oraz instrukcję z serwisu.

Umowa Licencyjna

Zawarta między UŻYTKOWNIKIEM, a LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu, zwaną w dalszej części PRODUCENTEM.

 1. Instalacja niniejszego PROGRAMU FINN lub inne jego użycie oznacza akceptację warunków UMOWY LICENCYJNEJ.
 2. UŻYTKOWNIKIEM PROGRAMU mającym prawo do nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z programu może być każdy lekarz.
 3. Numerem umowy licencyjnej jest PESEL lub REGON lub numer prawa wykonywania zawodu UŻYTKOWNIKA.
 4. UŻYTKOWNIK ma prawo nieodpłatnego przekazywania PROGRAMU innym lekarzom.
 5. Bezpłatna wersja FINN LEKARZ posiada następujące ograniczenia:
  • do 1000 pozycji Kartoteki Pacjentów,
  • do 1000 pozycji Rejestru Świadczeń,
 6. Zakup licencji na inną dowolną wersję programu pozwala kontynuować pracę z zachowaniem i wykorzystaniem danych zapisanych w kartotekach.
 7. Zabrania się odsprzedaży lub oddawania w dzierżawę PROGRAMU osobom trzecim.
 8. PROGRAM FINN korzysta z pełnej ochrony, określonej przepisami prawa autorskiego.
 9. Zabrania się dekompozycji, deasemblacji i dekompilacji PROGRAMU.
 10. Producent nie gwarantuje całkowitej bezbłędności PROGRAMU, a w szczególności tego, że zaspokoi on wymagania i spełni cele UŻYTKOWNKA, lub że będzie współpracował z innymi wybranymi przez UŻYTKOWNIKA programami. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania programu lub uzyskane wyniki ponosi zawsze UŻYTKOWNIK
 11. PRODUCENT nie będzie w żadnym wypadku odpowiadać za szkody (w tym za szkody powodujące utratę zysku, zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa, utraty informacji handlowych lub inne straty finansowe) powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia tego produktu, nawet gdy PRODUCENT zostanie powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Wszelkie prawa nie przyznane wyraźnie zostają zastrzeżone przez PRODUCENTA.