Licencja Gabinet, Przychodnia, Szpital

Umowa Licencyjna

Zawarta między kupującym zwanym w dalszej części UŻYTKOWNIKIEM, a LTC Sp. z o.o. z siedzibą w Wieluniu zwaną w dalszej części PRODUCENTEM.
 1. Instalacja programu FINN (zwanego w dalszej części PROGRAMEM) lub inne jego użycie oznacza akceptację warunków UMOWY LICENCYJNEJ.
 2. Nieautoryzowane kopiowanie lub rozpowszechnianie PROGRAMU lub jego części może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Każdy egzemplarz PROGRAMU posiada własny numer licencji, zgodny z numerem UMOWY LICENCYJNEJ i widoczny podczas uruchomienia programu.
 4. W przypadku wersji jednostanowiskowej PROGRAMU, PRODUCENT przyznaje UŻYTKOWNIKOWI prawo używania jednej kopii PROGRAMU na pojedynczym komputerze. W przypadku wersji wielostanowiskowej (sieciowej) PRODUCENT przyznaje UŻYTKOWNIKOWI prawo do korzystania z PROGRAMU na pojedynczej instalacji sieciowej. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia odrębnych, dodatkowych warunków UMOWY LICENCYJNEJ.
 5. Program jest własnością PRODUCENTA i jedynie on jest uprawniony do jego rozprowadzania.
 6. UŻYTKOWNIK ma prawo do:
  • wykonania jednej kopii PROGRAMU jedynie dla celów pomocniczych lub archiwalnych,
  • przeniesienia PROGRAMU na pojedynczy dysk stały pod warunkiem zachowania oryginału, tylko dla celów pomocniczych lub archiwalnych,
  • zakupu nowszej wersji PROGRAMU na preferencyjnych warunkach zapłaty w ramach aktualizacji tzw. upgrade'u,
  • szkolenia z obsługi programu oraz jego wdrożenia do eksploatacji w terminie oraz zakresie ustalonym na podstawie odrębnie zawartej umowy, która określi wysokość zapłaty za uzgodnione prace,
  • jednomiesięcznego okresu nadzoru autorskiego, w ramach którego może uzyskać konsultacje telefoniczne.
 7. Zabrania się:
  • kopiowania dokumentacji zarówno w całości jak i w części
  • wypożyczania lub oddawania w dzierżawę PROGRAMU, oraz odsprzedaży używanego PROGRAMU (licencji) osobie trzeciej
  • dekompozycji, deasemblacji i dekompilacji PROGRAMU
 8. PROGRAM FINN oraz INSTRUKCJA OBSŁUGI korzystają z pełnej ochrony, określonej przepisami prawa autorskiego.
 9. Zabrania się pożyczania, oddawania w dzierżawę lub przekazywania programów instalacyjnych innym użytkownikom.
 10. W przypadku zaakceptowania roszczeń UŻYTKOWNIKA, PRODUCENT programu zobowiązuje się do dokonania naprawy lub wymiany PROGRAMU. Warunkiem dokonania naprawy PROGRAMU jest dostarczenie go do PRODUCENTA razem z umową licencyjną. Niniejsze zobowiązania gwarancyjne tracą moc w przypadku gdy niesprawność PROGRAMU jest skutkiem wypadku, niewłaściwego użytkowania lub złego jego zastosowania.
 11. PRODUCENT nie gwarantuje właściwej pracy w przypadkach szczególnych w odniesieniu do PROGRAMU i dokumentacji. Gwarancja nie dotyczy całkowitej bezbłędności PROGRAMU, a w szczególności tego, że zaspokoi on wymagania i spełni cele UŻYTKOWNIKA lub że będzie współpracował z innymi wybranymi przez UŻYTKOWNIKA programami. Odpowiedzialność za prawidłowy wybór i skutki stosowania PROGRAMU lub uzyskane wyniki ponosi zawsze UŻYTKOWNIK.
 12. PRODUCENT lub jego dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za jakiekolwiek szkody (w tym za szkody powodujące utratę zysku, zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa, utraty informacji handlowych lub inne straty finansowe), powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia tego produktu, nawet gdy PRODUCENT zostanie powiadomiony o możliwości powstania takich szkód. Wszelkie prawa nie przyznane wyraźnie zostają zastrzeżone przez PRODUCENTA.