Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

szybki i bezpieczny dostęp do dokumentów i informacji
kontrola terminowości załatwiania spraw 
informacja nie jest „własnością” pojedynczego pracownika
goLeft

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentami (Elektroniczny Obieg Dokumentów) FINN 8 SQL WEB to system stworzony dla administracji publicznej

Rozwiązania z rodziny FINN 8 SQL pozwalają na zapewnienie obsługi m.in.:
• zarządzania dokumentami (elektronicznymi, papierowymi),
• komunikacji z interesantem drogą elektroniczną (tzw. front-office),
• udostępnienia informacji publicznej automatycznie z baz danych systemu,
• integracji systemów front-office z systemami dziedzinowymi.

System jest w pełni zintegrowany z platformą ePUAP oraz z systemem SEKAP.

Współtworzyliśmy i wspieramy także dedykowane systemy elektronicznego zarządzania dokumentami dla laboratoriów, m.in.System CELAB obsługujący Zakłady Higieny Weterynaryjnej w Polsce, czy też oprogramowanie dla nowo powstałych laboratoriów w Parku naukowo – technologicznym w Łodzi.

.

 

System FINN 8 SQL WEB stanowi idealne rozwiązanie problemu zarządzania dokumentami dla jednostek administracji publicznej. System jest w pełni zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Umożliwia pracę zarówno w trybie „systemu tradycyjnego” jak i „systemu EZD”.

System dostosowuje się do organizacji urzędu pozwalając na świadome
i w pełni zaplanowane „przejście na EZD”.

Rozpoczynamy intenstywne prace rozwojowe nad systemem EZD
w zakresie inteligentnych mechanizmów podnoszących poziom bezpieczeństwa (Inteligentny system bezpieczeństwa).

FINN 8 SQL WEB jako „system EZD”

Wykorzystując system FINN 8 SQL WEB jako system EZD uzyskają Państwo pełne możliwości wykorzystania rozwiązań prawnych wprowadzonych nową instrukcją kancelaryjną. System zawiera funkcje realizujące wszystkie wymogi instrukcji kancelaryjnej w zakresie elektronizacji obiegu dokumentów. Poza podstawowymi funkcjonalnościami (takimi jak obsługa poprawnych numerów spraw, dokumentów i rejestrów, wydruków) najważniejsze funkcje obejmują:
• definiowanie parametrów pracy w trybie EZD (data ustanowienia EZD,
wyłączenia kategorii spraw),
• obsługę składów chronologicznych oraz składów informatycznych nośników
danych,
• obsługę udostępnienie akt sprawy innym komórkom.

FINN 8 SQL WEB jako „system tradycyjny”

Mając na uwadze zapisy §1 ust. 4 instrukcji kancelaryjnej, System FINN 8 SQL pozwala również na stopniowe wdrażanie systemu EZD jako obowiązującego w urzędzie
systemu wykonywania czynności kancelaryjnych. W tym modelu pracy, korzystając z systemu tradycyjnego, urząd osiąga korzyści porównywalne z tymi, które uzyskałby wdrażając system w trybie EZD. Natomiast funkcje umożliwiające m.in. sukcesywne wskazywanie poszczególnych klas JRWA jako prowadzone w „systemie EZD” sprawiają,
że możliwa jest zaplanowana i dobrze zorganizowana etapowa zmiana systemu kancelaryjnego z tradycyjnego na EZD.