Projekt „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)”

Projekt pt. „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów (ISB)” nr Umowy z NCBR: POIR.01.01.02-00-0003/16-00 realizowany w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Data publikacji zapytania: 21.12.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ISB UZEOP 1/2015 z dnia 21.12.2015r.  dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych Projektu

- ROZSTRZYGNIĘTE

Przedmiot zapytania: "Usługi informatyczne i wsparcie techniczne w zakresie algorytmów znakowania i monitorowania"

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym i składania ofert.

Dokumenty do pobrania:

2015.12.21 ISB UZEOP 1_2015 0 Zapytanie ofertowe

2015.12.21 ISB UZEOP 1_2015 Zał.1 OPZ

2015.12.21 ISB UZEOP 1_2015 Zał.2 Formularz ofertowy

2015.12.21 ISB UZEOP 1_2015 Zał.3 Wykaz osób

2015.12.21 ISB UZEOP 1_2015 Zał.4 Wzór umowy

Termin składania ofert: 30.12.2015 r. godz. 08:30.

Zamawiający w dniu 31.12.2015 r. dokonał wyboru podwykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia: Instytut Nauki i Techniki STIPENDIUM z siedzibą w Łodzi.

W dniu 4.01.2016 r. z wybranym Oferentem (Wykonawcą) zawarto umowę warunkową.

Pismem z dnia 7.10.2016r. Instytucja Pośrednicząca (NCBiR) wyraziła zgodę na zlecenie części zadań merytorycznych wybranemu podmiotowi, w związku z powyższym w dniu 19.10.2016r. udzielono przedmiotowego zamówienia i zawarto umowę na jego realizację z wybranym podwykonawcą.

 Powrót do strony Projektu ISB